ടിയാൻജിൻ

35
35
35

ടിയാൻജിൻ പോർട്ട് പസഫിക് ഇന്റർനാഷണൽ കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനൽ

ടിയാൻജിൻ ഹോങ്കിയാവോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാർക്കറ്റ് സേവന കേന്ദ്രം

ടിയാൻജിൻ ടൂറിസം ഗ്രൂപ്പ്

35
35

ടിയാൻജിൻ മെറ്റലർജിക്കൽ അയൺ മെറ്റീരിയൽ പ്രോസസിംഗ് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്

സിസിസിസി ഫസ്റ്റ് നാവിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേയും ഡിസൈൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും (ടിയാൻജിൻ)