ടിയാൻജിൻ

35
35
35

ടിയാൻജിൻ പോർട്ട് പസഫിക് ഇന്റർനാഷണൽ കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനൽ

Tianjin Hongqiao റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാർക്കറ്റ് സേവന കേന്ദ്രം

ടിയാൻജിൻ ടൂറിസം ഗ്രൂപ്പ്

35
35

Tianjin Metallurgical Iron Material Processing Co., Ltd

CCCC ആദ്യ നാവിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേ ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ടിയാൻജിൻ)