സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ

അലുമിനിയം കോറഗേറ്റഡ് കോമ്പോസിറ്റ് പാനൽ സർട്ടിഫിക്കേഷനും പരിശോധന റിപ്പോർട്ടും

നാല് പ്രകടന പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

1

ഫയർപ്രൂഫ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

2

ETL സർട്ടിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

എസ്‌ജി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

3
4