അലുമിനിയം കോയിലുകൾ

  • അലുമിനിയം കോയിലുകൾ

    അലുമിനിയം കോയിലുകൾ

    അലുമിനിയം കോയിൽ ഒരു ലോഹ ഉൽപ്പന്നമാണ്, അത് ഒരു കാസ്റ്റിംഗ്, റോളിംഗ് മിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഉരുട്ടി, നീട്ടി, നേരെയാക്കിയ ശേഷം ലംബമായും തിരശ്ചീനമായും പറക്കുന്ന കത്രികയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നു.