സിചുവാൻ

41
41
41成都柯世达集团办公楼

ചെംഗ്ഡു ചാമ്പയിൻ പ്ലാസ

ചെംഗ്ഡു ഹുവാമിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് (ഷുവാങ്‌ലിയു) ഓഫീസ് കെട്ടിടം

ചെംഗ്ഡു കെസ്താർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസ് കെട്ടിടം

1
41
41

ചെംഗ്ഡു ലോങ്‌ടാങ്‌സി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോൺ ആസ്ഥാനം

ചെംഗ്ഡു ചെങ്‌വ ജില്ലാ പീപ്പിൾസ് പ്രൊക്യുറേറ്ററേറ്റ്

ചെംഗ്ഡു വെസ്റ്റ് ഷൂസ് ക്യാപിറ്റൽ

ചൈന ടേബിൾ ടെന്നീസ് അസോസിയേഷൻ വെസ്റ്റേൺ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രെയിനിംഗ് സെന്റർ (ചെംഗ്ഡു)