സിചുവാൻ

41
41
41成都柯世达集团办公楼

ചെംഗ്ഡു ചാമ്പെയ്ൻ പ്ലാസ

ചെങ്‌ഡു ഹുവാമിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് (ഷുവാങ്‌ലിയു) ഓഫീസ് കെട്ടിടം

ചെംഗ്ഡു കെസ്റ്റാർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസ് കെട്ടിടം

1
41
41

ചെങ്‌ഡു ലോങ്‌ടാങ്‌സി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോൺ ആസ്ഥാന ബേസ്

ചെങ്‌ഡു ചെങ്കുവ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പീപ്പിൾസ് പ്രൊക്യുറേറ്ററേറ്റ്

ചെംഗ്ഡു വെസ്റ്റ് ഷൂസ് ക്യാപിറ്റൽ

ചൈന ടേബിൾ ടെന്നീസ് അസോസിയേഷൻ വെസ്റ്റേൺ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രെയിനിംഗ് സെന്റർ (ചെങ്ഡു)